خرید ممبر واقعی کانال تضمینی بدون ریزش - ممبر گروه تلگرام | ویو کانال -

شما میتوانید توضیحات برگه مورد نظر خود را در این قسمت قرار دهید که کمک شایانی به سئو وب سایت شما میکند


بسته های خرید ممبر فیک کانال تلگرام ظرفیت بالا

۱۰۰۰ ممبر فیک کانال
استارت یک تا ۶ ساعت
۱۸٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت خوب
 • کم ریزش ترین سرویس
 • همراه با مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور
ثبت سفارش
۳۰۰۰ ممبر فیک کانال
استارت یک تا ۶ ساعت
۵۴٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت خوب
 • کم ریزش ترین سرویس
 • همراه با مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور
ثبت سفارش

۱۰۰۰۰ ممبر فیک کانال
استارت ۱ تا ۶ ساعت
۱۸۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت خوب
 • کم ریزش ترین سرویس
 • همراه با مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور
ثبت سفارش
۱۵۰۰۰ ممبر فیک کانال
استارت ۱ تا ۶ ساعت
۲۷۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت خوب
 • کم ریزش ترین سرویس
 • همراه با مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور
ثبت سفارش

بسته های خرید ممبر ادد اجباری کانال استارت آنی ظرفیت بالا

۱۰۰۰ ممبر ادد اجباری سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۲۲٫۵۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش
۳۰۰۰ ممبر ادد اجباری سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۶۷٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش

۱۰۰۰۰ ممبر ادد اجباری سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۲۱۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش
۱۵۰۰۰ ممبر ادد اجباری سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۳۱۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش
۲۰۰۰۰ ممبر ادد اجباری سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۴۱۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش

۳۰۰۰۰ ممبر ادد اجباری سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۶۰۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش
۵۰۰۰۰ ممبر ادد اجباری سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۹۶۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش

بسته های ممبر واقعی هیدن کانال استارت آنی ظرفیت بالا

۱۰۰۰ ممبر هیدن کانال سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۲۱٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • همراه با مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش
۳۰۰۰ ممبر هیدن کانال سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۶۳٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • همراه با مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش

۱۰۰۰۰ ممبر هیدن کانال سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۲۰۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • همراه با مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش
۳۰۰۰۰ ممبر هیدن کانال سریع
استارت آنی تا یک ساعت
۵۵۰٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • همراه با مقداری هدیه
 • کانال عمومی باشد
 • آیدی کانال را با @ وارد کنید
ثبت سفارش

 

 

بسته های خرید ممبر خارجی کانال ویژه کانال های خارجی فقط کانال خارجی

تعداد 1000 ممبر مخصوص کانال خارجی

30000 تومان
30000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 2000 ممبر مخصوص کانال خارجی

60000 تومان
60000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 3000 ممبر مخصوص کانال خارجی

90000 تومان
90000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 5000 ممبر مخصوص کانال خارجی

150000 تومان
150000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 10000 ممبر مخصوص کانال خارجی

300000 تومان
300000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 12000 ممبر مخصوص کانال خارجی

360000 تومان
360000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 15000 ممبر مخصوص کانال خارجی

450000 تومان
450000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 18000 ممبر مخصوص کانال خارجی

540000 تومان
540000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 20000 ممبر مخصوص کانال خارجی

599000 تومان
599000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش متوسط
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

 • مناسب برای کانال های خارجی و بین المللی جهت فروش سرویس به خارج کشور
 • بخش اد ممبر کانال خود را حتما آزاد کنید.
 • این سرویس اختصاصی آلفا فالوور میباشد همچنین استارت و تکمیل سفارشات نهایتا ۱ تا ۲۴ ساعت زمان خواهد برد.
 • سفارش همزمان از جای دیگر ثبت نکنید. 

بسته های ممبر واقعی ادد اجباری گروه 

۱۰۰۰ ممبر ادد اجباری گروه استارت آنی
استارت آنی تا یک ساعت
۲۳٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • استارت و تکمیل سریع
 • اختصاصی آلفا فالوور
ثبت سفارش
۵۰۰۰ ممبر ادد اجباری گروه استارت آنی
استارت آنی تا یک ساعت
۱۱۵٫۰۰۰
تومان
 • کیفیت عالی
 • ریزش متوسط
 • استارت و تکمیل سریع
 • اختصاصی آلفا فالوور
ثبت سفارش

بسته های ممبر فیک گروه ریزش بسیار کم

تعداد 1000 ممبر فیک گروه

17000 تومان
17000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 2000 ممبر فیک گروه

33000 تومان
33000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 3000 ممبر فیک گروه

48000 تومان
48000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 5000 ممبر فیک گروه

78000 تومان
78000 تومان
 • کیفیت عالی
 • تکمیل سفارش یک تا 24 ساعت
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش
 • اختصاصی آلفا فالوور

نکات مهم قبل از خرید ممبر فیک و واقعی کانال – گروه

 • زمان استارت و تحویل سفارش را به دقت مطالعه کنید . (اگر ترافیک سرور در ساعت شلوغی بالا برود ممکن است کمی تاخیر داشته باشد)

 • جهت سفارش بصورت استارت آنی اینجا کلیک کنید

 • هر چقد مقدار سفارش خرید ممبر فیک و واقعی بیشتر باشد ممکن است زمان تحویل سفارش بیشتر شود . 

 • در تمامی بسته های موجود مقداری هدیه وجود دارد . 

 • در نظر داشته باشد قبل سفارش کانال خود را عمومی کنید 

 • همچنین قبل از سفارش ممبر گروه ربات زد لینک بر روی گروه ادمین کنید .

 • در حین تکمیل و واریز سفارش به هیچ وجه آیدی کانال را عوض نکنید . ( عوض کردن کانال و واریز نشدن ممبر مشکل شماست ).

 • آیدی کانال عمومی را بطور کامل و واضح وارد کنید . (اشتباه وارد کردن و واریز نشدن ممبر مشکل شماست در این مورد برگشت وجه نخواهیم داشت )  

 • همچنین برای اطلاعات بیشتر خرید ممبر فیک واقعی کانال و نبودن پنل درخواستی به پشتیبانی تلگرام پیام دهید 

بسته های خرید ویو کانال | تک پست 

تعداد 1000 بازدید پست کانال

2500 تومان
2500 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 2000 بازدید پست کانال

4500 تومان
4500 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور
پیشنهاد ویژه

تعداد 5000 بازدید پست کانال

11000 تومان
11000 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 10000 بازدید پست کانال

21000 تومان
21000 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور

 

 

بسته های خرید ویو کانال تلگرام ۱۰ پست آخر تلگرام

 

تعداد 1000 بازدید 10 پست کانال

8000 تومان
8000 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 2000 بازدید 10 پست آخر کانال

15000 تومان
15000 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور
پیشنهاد ویژه

تعداد 5000 بازدید 10 پست آخر کانال

35000 تومان
35000 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 10000 بازدید 10 پست آخر کانال

65000 تومان
65000 تومان
 • کیفیت عالی
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • بدون ریزش
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی آلفا فالوور

بسته های بازدید ۲۰ پست آخر کانال استارت آنی 

 

۱۰۰۰ ویو کانال ۲۰ پست آخر
استارت آنی
۱۴٫۰۰۰
تومان
 •  کیفیت عالی
 •  استارت آنی و تکمیل سریع
 • ویو واقعی
 •  مقداری هدیه
 •  اختصاصی آلفا فالوور
ثبت سفارش
۵۰۰۰ ویو کانال ۲۰ پست آخر
استارت آنی
۷۰٫۰۰۰
تومان
 •  کیفیت عالی
 •  استارت آنی و تکمیل سریع
 • ویو واقعی
 •  مقداری هدیه
 •  اختصاصی آلفا فالوور
ثبت سفارش

 

نکات مهم قبل از خرید :

 • استارت آنی می باشد
 • هر چقد مقدار سفارش بیشتر باشد زمان تحویل بیشتر میشود .
 • برای بسته های تک پست لینک پستی که میخواهید ویو بخورد را بفرستید.
 • برای بسته های ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ پست آخر کانال آیدی کانال مورد نیاز را ارسال کنید .
 • همچنین برای بازدید ۱۰۰ پست آخر با پشتیبانی هماهنگ کنید .
 • در نظر داشته باشید لینک پست و آیدی کانال را با دقت وارد کنید در صورت اشتباه سفارش شما لغو خواهد شد و برگشت وجه نخواهیم داشت . 
 • اگر میخواهید به صورت مداوم ویو پست های خود را افزایش دهید و مشتری دایمی شوید با پشتیبانی هماهنگ کنید و تخفیف قابل توجهی دریافت کنید. 

ممبر فیک و نیمه فیک چیست ؟

خرید ممبر فیک

ممبر فیک و یا آفلاین ممبری بوده که تنها با استفاده از شماره های مجازی ثبت نام شده و هیچ گونه شخص حقیقی ای نخواهد بود و نه تنها ریزش ندارد بازدید هم نخواهد داشت. 
امروزه اکثر کانال های بزرگ تلگرام برای بهتر دیده شدن از این نوع ممبر استفاده می کنند. اکثر ممبرهای فیک شامل اسامی یکسان و یا فاقد تصویر و یا تک عکس و معمولاً تایم آنلاین آنها یکسان می باشد،و با زمان آنلاین آن ها یکسان و یا چند هفته و حتی چند ماه قبل می باشد.

unnamed 300x300 خرید ممبر واقعی کانال تضمینی بدون ریزش  ممبر گروه تلگرام | ویو کانال

 

ممبر ادد اجباری چیست ؟

ممبر اجباری توسط تلگرام های غیررسمی (خلق شده توسط ایرانیان) مانند موبوگرام، توپول گرام، تلگرام فارسی، تلگرام نارنجی و … انجام میشود.کسانی که این قبیل برنامه های غیر رسمی تلگرام را نصب دارند بصورت ادد اجباری به کانال ها عضو میشوند .این نوع ممبر ها واقعی بوئده و بازدیدی بر روی پست کانال های شما دارند . خرید ممبر فیک و واقعی جهت بهتر دیده شدن کانال تلگرامی شما کمک بسزایی خواهد داشت .

ممبر هیدن چیست ؟

در افزایش ممبر تلگرام به روش هیدن member hidden برخلاف روش معمولی نه تنها اعلان شما عضو کانال شدید ارسال نمیگردد بلکه کانال موردنظر نیز برای کاربر (ممبر افزوده شده) مخفی میشود و کاربر از حضور آن مطلع نمی گردد. نکته قابل ذکر این است که در روش هیدن، ریزش بسیار پایین و تقریبا صفر خواهد بود.

پیشنهادی ما برای خرید ممبر کانال ممبر هیدن میباشد 

خرید بازدید پست کانال 

با خرید بسته های افزایش سین تلگرام میتوانید بازدید پست های کانال خود را برای بهتر دیده شدن افزایش دهید .
با خرید بسته های تک پست مقدار قابل توجهی هدیه واریز خواهد شد .
اگر در یک مسابقه ای شرکت کرده اید این بسته تک پست ایده آل خواهد بود با خرید بازدید تک پست پستتون رو افزایش دهید و برنده مسابقه شوید .

512x512 1 300x300 خرید ممبر واقعی کانال تضمینی بدون ریزش  ممبر گروه تلگرام | ویو کانال

خرید ویو تلگرام

بدون شک شما به‌عنوان ادمین کانال تلگرام می‌دانید که با انتشار هر پست در کانال خود از میان افراد عضو کانالتان تعدادی از افراد آن پست را مشاهده می‌کنند. و شما می‌توانید از طریق علامت چشم که در پایین هر پست سمت راست وجود دارد .متوجه شوید که چه تعداد از افراد عضو کانال شما آن را دیده‌اند. دلیل اصلی اهمیت دادن صاحبان کسب و کار به میزان ویو پست‌ها view telegram این است که هر اندازه میزان بازدید از یک پست بیشتر باشد. به معنای این است که پست بیشتر دیده شده و در نهایت اعتبار کانال بیشتر خواهد شد‌. و ممبر ها نیز در این کانال خواهند ماند . 

روش های افزایش ویو 

 1. روش اول و بهترین روش خرید ویو تلگرام | ویو واقعی 
  با افزایش ویو کانال شما و افزایش ممبر کانال و انجام دادن تبلیغات درست و متناسب با موضوع کانال شما میتوانید درامد قابل توجهی داشته باشید . 

 2. روش دوم ربات های افزایش ویو
  افزایش ویو با ربات های تلگرامی می باشند . که زمان بر بوده و ولی میتواند کارایی خوبی داشته باشد . برای مثال شما به صورت میانگین روزانه ۱۰ تا ۲۰ پست میگذارید اگر بخواهید سکه های این تعداد پست را جمع آوری کنید شاید یک روز تمام وقتتان را بگیرد و حتی نتوانید چند پست را به ویو دلخواه برسانید .
 3. روش سوم فوروارد کردن پستتان به گروه ها و دوستانتان
  میتوانید تمامی پست های کانالتان را به گروه هایی که عضو هستید و یا به گروه های تبلیغاتی ارسال کنید . این روش از روش دوم هم بسیار زمان بر بوده و ممکن است از گروه های جوین شده به وسیله ادمین ها و ربات محافظ کانال بلاک و ریپورت شوید.

جهت هر گونه مشاوره به آیکن پیامک در قسمت پایین صفحه مراجعه کنید 

 

 

 

Open chat
1
پشتیبانی واتس آپ
سلام به وبسایت آلفا فالوور خوش اومدین . چگونه میتونم کمکتون کنم ؟